FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गोलन्जोर गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण रणनीति २०७९ ७८-७९ 08/02/2022 - 17:26 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण रणनीति २०७९.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९ ७८-७९ 08/02/2022 - 17:23 PDF icon गोलन्जोर गा पा को विनियोजन ऐन २०७९.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ ७८-७९ 08/02/2022 - 17:22 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९.pdf
गोलन्जोर गाउँपलिकाको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि तेस्रो संसोधन २०७४ ७८-७९ 08/02/2022 - 17:22 PDF icon गोलन्जोर गाउँपलिकाको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि तेस्रो संसोधन २०७४.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य विमा कार्यविधि २०७९ ७८-७९ 08/02/2022 - 17:20 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको विमा कार्यविधि २०७९.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण रणनीति २०७९ ७४/७५ 07/05/2022 - 19:32 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण रणनीति २०७९.pdf
गोलन्जोर गाउँपलिकाको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि (दोस्रो संसोधन) २०७४ ७८-७९ 05/24/2022 - 14:02 PDF icon 5_2_5_Karyabidhi_स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि तेस्रो संसोधन २०७४ (1).pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको नगर विकास समिति संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविध २०७८ ७८-७९ 05/24/2022 - 14:01 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको नगर विकास समिति संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविध २०७८.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (प्रथम संसोधन) ७८-७९ 05/24/2022 - 14:00 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४, प्रथम संसोधन.pdf
गोलन्जोरगाउँपालिकाको बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन सम्वन्धी कार्यसञचालन कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 05/24/2022 - 13:59 PDF icon गोलन्जोरगाउँपालिकाको बालअधिकार संरक्षण कार्यविधि२०७८.pdf

Pages