FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गोलन्जोर गाउँपालिकाको गरीवी निवारण कोष संचालन तथा व्यवस्थापनकार्यविधि २०७६ ७६/७७ 05/24/2022 - 13:38 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको गरीवी निवारण कोष संचालन तथा व्यवस्थापनकार्यविधि 2076.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन कार्यविधि, २०७६) ७६/७७ 05/24/2022 - 13:37 PDF icon गोलन्जोर गाउँपलिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन कार्यविधि, २०७६).pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको स्थानीय विदप् जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सिकाइ केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 05/24/2022 - 13:35 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिको स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको खानेपानी सरसफाई तथा जलश्रोत उपयोग नीति २०७६ ७६/७७ 05/24/2022 - 13:34 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिको जलश्रोत खानेपानी तथा सरसफाई नीति २०७६.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धीकार्यविधि २०७६ ७६/७७ 05/24/2022 - 13:33 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिको शिक्षक कर्मचारी कार्यविधि २०७६.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 05/24/2022 - 13:31 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिको विनियोजन ऐन २०७६.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 05/24/2022 - 13:30 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिको आर्थिक ऐन २०७६.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिका शिक्षा नियमावली २०७४ (प्रथम संसोधन) ७५/७६ 05/24/2022 - 13:28 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाो शिक्षा नियमावली २०७४ पहिलो संसोधन.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७५/७६ 05/24/2022 - 13:27 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाो विपद् जोखिम व्वयवस्थापन तथा न्युनिकरण ऐन २०७५.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको प्रहरी ऐेन २०७५ ७५/७६ 05/24/2022 - 13:25 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाो प्रहरी ऐन २०७५.pdf

Pages

गोलन्जोर गाउँपालिका पोषण भिडियो डकुमेन्ट्री