FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गोलन्जोर गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणकार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 05/24/2022 - 13:50 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन कार्यविधि, २०७७.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/24/2022 - 13:49 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि २०७७.pdf
गोलन्जोर गाउँपलिकाको करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७९/८० 05/24/2022 - 13:49 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७४ पहिलो संसोधन.pdf, PDF icon गोलन्जोर गाउँपलिकाको करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्रसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 05/24/2022 - 13:47 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्रसम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको सार्वजनिक लेखा समिति संचालन सम्बन्धी नियमावली २०७७ ७७/७८ 05/24/2022 - 13:45 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको सार्वजनिक लेखा समिति संचालन सम्बन्धी नियमावली, 207७.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिका शिक्षा नियमावली २०७४ (दोस्रो संसोधन) ७७/७८ 05/24/2022 - 13:44 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिका शिक्षा नियमावली 2074, दोस्रो संसोधन.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 05/24/2022 - 13:43 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७.pdf
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 05/24/2022 - 13:42 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिको असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई राहत वितरण कार्यविधि २०७६.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथाउपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 05/24/2022 - 13:41 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम कार्यविधि, २०७६.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्यसञ्चालनविधि २०७६ ७६/७७ 05/24/2022 - 13:38 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्यसञ्चालनविधि २०७६.pdf

Pages

गोलन्जोर गाउँपालिका पोषण भिडियो डकुमेन्ट्री