FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गोलन्जोर गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४ ७४/७५ 05/24/2022 - 12:40 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको कृषि प्रवर्धन ऐन २०७४.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 05/24/2022 - 12:39 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७४.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७४ ७४/७५ 05/24/2022 - 12:38 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७४.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकको भबन निर्माण सम्बन्धि आधारभुत मार्गदर्शन २०७४ ७४/७५ 05/24/2022 - 12:31 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकको भबन निर्माण सम्बन्धि आधारभुत १०.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ ७४/७५ 05/24/2022 - 12:21 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको भवन निर्माण मार्गदर्शन २०७४.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 05/24/2022 - 12:20 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको पदाधिकारिको आचार संहिता २०७४.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 05/24/2022 - 12:18 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली २०७४.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/24/2022 - 12:18 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाो निर्णय वा आदेश सम्वन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 05/24/2022 - 12:17 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली २०७४.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 05/24/2022 - 12:12 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४.pdf

Pages

गोलन्जोर गाउँपालिका पोषण भिडियो डकुमेन्ट्री